ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden van Maison de John, gevestigd te Hengelo
Versie geldig vanaf 01-06-2018
 
1. Algemeen 
 
1.1
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Maison de John.
  De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Maison de John.
  Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 
1.2
  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
  Maison de John behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
1.3
  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Maison de John erkend.
1.4
  Maison de John garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 
 
2. Levering 
 
2.1
  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.2
  In het kader van de regels van de koop op afstand zal Maison de John bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
  Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging,
  of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing
  van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3
  Aan de leveringsplicht van Maison de John zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Maison de John geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
  Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4
  Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
 
3. Prijzen
 
3.1
  Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.2
 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3
Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en inclusief 21% BTW. 
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
 
4.1
  Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW),
  heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.
  Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken
  niet aan Maison de John heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk of per e-mail melding
  te maken bij Maison de John. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
  Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
  Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
  Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Maison de John er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending,
  het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.
  Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2
  Het herroepingrecht geldt niet voor:
  -diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  -goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  -goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  -voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  -audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  -de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
 
5. Gegevensbeheer 
 
5.1
  Indien u een bestelling plaatst bij Maison de John, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Maison de John.
  Maison de John houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2
  Maison de John respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
5.3
  Maison de John maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 
 
6. Garantie en conformiteit
 
6.1
  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
  aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
  bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2
  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake
  van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3
  De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
  Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Maison de John
  deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of per e-mail te melden aan Maison de John.
  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Maison de John schriftelijk of per e-mal te worden gemeld.
  Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
  Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke,
  doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4
  Indien klachten van de afnemer door Maison de John gegrond worden bevonden, zal Maison de John naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer
  een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Maison de John en mitsdien het bedrag der schadevergoeding
  steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Maison de John) tot het maximale in het desbetreffende geval door
  de aansprakelijkheidsverzekering van Maison de John gedekte bedrag.
  Iedere aansprakelijkheid van Maison de John voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,
  vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5
  Maison de John is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6
 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Maison de John in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt
 of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld
  of in strijd met de aanwijzingen van Maison de John en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
  voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 
7. Aanbiedingen
 
7.1
  Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
7.2
  Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Maison de John zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van
  die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
7.3
  Mondelinge toezeggingen verbinden Maison de John slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
7.4
  Aanbiedingen van Maison de John gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5
  Maison de John kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6
  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst 
 
8.1
  Een overeenkomst tussen Maison de John en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Maison de John op haalbaarheid is beoordeeld. 
8.2
  Maison de John behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling. 
 
9. Afbeeldingen en specificaties
 
9.1
  Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Maison de John
  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 
10. Overmacht 
 
10.1
 Maison de John is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
10.2
  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
  Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of
  wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten
  van Maison de John alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
10.3
  Maison de John behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
  dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Maison de John gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
10.4
  Indien Maison de John bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd
  het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
  Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
11. Aansprakelijkheid
 
11.1
  Maison de John is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
  Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 
 
12. Eigendomsvoorbehoud
 
12.1
  Eigendom van alle door Maison de John aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Maison de John zolang de afnemer de vorderingen van Maison de John
  uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten
  werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Maison de John wegens tekort schieten
  in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2
  De door Maison de John geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3
  De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4
  De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Maison de John of een door Maison de John aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Maison de John haar eigendomsrechten wil uitoefenen,
  al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5
  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Maison de John zo snel als redelijkerwijs verwacht
  mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6
  De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis
  van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Maison de John.
 
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 
13.1
  Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
13.2
  Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Maison de John en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maison de John kennis,
  tenzij Maison de John er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2021 Maison de John | Fashion Outlet | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel